เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ จัดการสัมมนา "ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข" และ “กองทุนฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบการ” News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ จัดการสัมมนา "ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข" และ “กองทุนฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบการ”

          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดการสัมมนาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใน ๒ หัวข้อ คือ ๑) "ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข" มีวิทยากร คือ คุณชุติกานต์ ฮูเวอร์ และ ๒) “กองทุนฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบการ” มีวิทยากร คือ คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการบริหารจัดการและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการนวดไทย นายจ้างและพนักงานนวดไทย มีผู้เข้าร่วมกว่า ๖๕ คน และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมียอดการรับชมกว่า ๓,๖๐๐ ครั้ง

          นางกนิษฐา เพอไรดา อดีตนายกสมาคมนวดไทยฯ เสนอแนวความคิดจัดทำประกันชีวิตและทุพพลภาพแก่สมาชิกสมาคมนวดไทยฯ กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยจะมีผลคุ้มครองสมาชิกปัจจุบันและอนาคตแบบปีต่อปี และเก็บเบี้ยประกันผ่านค่าสมัครสมาชิก ซึ่งจากการทำงานมาสองปีพบว่าสมาคมนวดไทยฯ มีการสะสมเงินอยู่กว่า ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ จะยังมีเพียงพอสำหรับการให้บริการสมาชิกเช่นที่ผ่านมา หากประสบความสำเร็จในการทำเรื่องประกันภัยสมาคมนวดไทยฯ จะเป็นสมาคมของชุมชนไทยสมาคมแรกที่มีสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม

           กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานว่า ธุรกิจนวดไทยมีความสำคัญ เพราะเป็นอาชีพหลักหนึ่งในสองของชุมชนขาวไทยในสหรัฐฯ เพราะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนในการประกอบอาชีพมาก สมาคมนวดไทยฯ มีความเข้มแข็งโดยได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ผลักดันทำงานกับหลายภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมีความคิดริเริ่มโดยเฉพาะการทำสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกนี้ถือเป็นนวัตกรรมของขององค์กรชุมชนไทย

           กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนบุตรหลานของชุมชนไทยเข้าร่วมงาน Thai Career Fair ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสมัครงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลด้านงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

          การสัมมนาในหัวข้อที่ ๑ กล่าวถึง (๑) ระบบการทำงานของร้าน ได้แก่ การสำรวจตลาด การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้าหลังการขาย (๒) การทำการตลาดของร้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของร้าน การสร้างเอกลักษณ์ด้านบริการให้ต่างจากคู่แข่ง การดูแลลูกค้าและสวัสดิภาพของพนักงาน (๓) การบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่ ผังองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน (๔) กลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การทำโปรโมชั่น การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มราคา กลยุทธ์การแข่งขัน (๕) การแก้ปัญหาขาดแคลนลูกจ้าง เป็นต้น

          ในหัวข้อที่ ๒ กองทุนฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท ทิพยประกันภัยฯ โดยค่าสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน ๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน สมาคมฯ จะนำไปซื้อประกันภัยและได้รับวงเงินคุ้มครอง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะขยายไปยังกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียภายในปีหน้านี้

          คุณคิด ฉัตรประภา ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยฯ กล่าวถึงร่างกฎหมาย Senate Bill 1480 เกี่ยวกับการยกเลิกสอบ Massage & Bodywork Licensing Examination (MBLEx) เป็นเวลา ๒ ปี ซึ่งขณะนี้รอการลงนามของผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

          ผู้สนใจชมวีดีโอการสัมมนาย้อนหลังได้ทางเฟซบุคของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://www.facebook.com/thaiconsulatela/ หรือหากสนใจเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดที่ http://www.nuadthaiandspausa.org/