เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การสัมมนา Vietnam – U.S. Business Forum ๒๐๑๘ ที่หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : การสัมมนา Vietnam – U.S. Business Forum ๒๐๑๘ ที่หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส

      เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Vietnam – U.S. Business Forum 2018 ที่หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ฯเวียดนาม/นครซานฟรานซิสโก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม สำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน

           ผู้บรรยายฝ่ายสหรัฐฯ ได้แก่ ๑) นาย Felipe Cusnir ผู้อำนวยการด้านการค้าและการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับเวียดนาม และการเดินทางเยือนเวียดนามของนาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ๒) นาง Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน ประชาชนต่อประชาชน และธุรกิจต่อธุรกิจ และสนับสนุนให้เปิดเส้นทางบินตรงระหว่าง เวียดนามและนครลอสแอนเจลิส และ ๓) ผู้แทน LA Regional Export Council (LARExC) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของ LARExC ในการส่งเสริมการส่งออกของนครลอสแอนเจลิส และศักยภาพของนครลอสแอนเจลิสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตภาพยนตร์ อุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น

          ผู้บรรยายฝ่ายเวียดนาม ได้แก่ ๑) นาย Hoang Quoc Vuong ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม ฉบับ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) ให้เป็น ๓,๒๐๐ – ๓,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ตลอดจนให้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนของเวียดนาม และสรุปว่าเวียดนามประสงค์จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในด้านพลังงาน/พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (food processing) เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น และ ๒) นาย Vu Ba Phu เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนาม (Vietnam Trade Promotion Agency) ซึ่งกล่าวถึงความน่าลงทุนของเวียดนาม หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆในช่วงการเสวนาและถาม-ตอบ มีการหารือเรื่องความสำคัญของการใช้ทนายความเพื่อช่วยดูแลการทำธุรกิจ ทั้งในสหรัฐฯ และเวียดนาม เนื่องจากมีรายละเอียดด้านกฎหมายที่ต้องศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและภาษี ศักยภาพของจังหวัด Quang Ngai โดยเฉพาะในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) ของเวียดนามกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Quang Ngai จังหวัด Vinh Long และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามเกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย