เกาะกระแสเศรษฐกิจ : คณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนจากสมาคม venture capital ของไทย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือนชิลีภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพิระหว่างไทยกับชิลี News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : คณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนจากสมาคม venture capital ของไทย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือนชิลีภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพิระหว่างไทยกับชิลี


ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 คณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำโดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการบริหาร ผู้แทนจากสมาคม venture capital ของไทย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เดินทางเยือนชิลีภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพิระหว่างไทยกับชิลี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้ส่งเสริมและผลักดันตามนโยบาย Thailand 4.0 มาตั้งแต่ปี 2561 โดยการเยือนฯ ชิลีของคณะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลงนามในบันทึกความตกลงสามฝ่ายระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุรนารีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัย Catolica ของชิลีในด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ 2) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมสตาร์ทอัพระหว่างกัน 3) ศึกษาเรียนรู้ startup ecosystem ของชิลี และ 4) แสวงหาแนวทางความร่วมมือในด้านสตาร์ทอัพระหว่างไทยกับชิลีในภายภาคหน้าต่อไป

คณะผู้แทนฯ ได้พบหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของชิลีได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจ Chilean Production Development Agency (CORFO), Startup Chile, และ Laboratorio de Gobierno 
สภาหอการค้าระดับภูมิภาค (Regional Chamber of Commerce) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและ startup ในระดับภูมิภาค และแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยและของชิลี โดยผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุรนารี และผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจสามฝ่ายกับมหาวิทยาลัย Católica ของชิลีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการเปิดทางสู่ความร่วมมือด้าน start up และนวัตกรรมระหว่างไทยกับชิลีและประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ และเปิดตลาดใหม่ให้กับ startup ของไทยในต่างประเทศในอีกทางหนึ่ง 

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ฝ่ายไทยและชิลียังได้ร่วมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ในหัวข้อ "The New Pioneers: Innovating our way towards the future economy" ที่สภาอุตสาหกรรมชิลี (SOFOFA) โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคธุรกิจของฝ่ายชิลีให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน 

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและชิลียังได้หารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันในระดับรัฐบาลด้านนวัตกรรม start up การใช้ประโยชน์จากดาราศาสตร์เพื่อการค้า และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ ระหว่างกันต่อไปด้วย