ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจับมือ Auckland University of Technology ร่วมจัดตั้งศูนย์ภาษาในประเทศไทย News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจับมือ Auckland University of Technology ร่วมจัดตั้งศูนย์ภาษาในประเทศไทย

           เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้พบหารือกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ในระหว่างที่ รศ.ดร.ประเสริฐฯ เยือน Auckland University of Technology

          ในโอกาสนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ Auckland University of Technology (AUT)    ได้แจ้งพัฒนาการล่าสุดว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งศูนย์ภาษา (English Language Centre) ขึ้นที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ของ RMUTT อาคาร DD Mall จตุจักร โดยจะเปิดศูนย์ภาษาอย่างไม่เป็นทางการในปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

          พัฒนาการความร่วมมือข้างต้นถือเป็นการจัดตั้งวิทยาเขตของ AUT ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย และเป็นครั้งแรกที่ AUT ได้จัดตั้งวิทยาเขตนอกนิวซีแลนด์ ในชั้นนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนศูนย์ภาษาและจะขยายความร่วมมือไปสู่การจัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่จะมุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้สอดคล้องกับสาขาที่เป็นเป้าหมายตามนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือนของ รศ.ดร.ประเสริฐฯ ครั้งนี้ ยังได้ส่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มาอบรมศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา เพื่อนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์โดยตรงต่อไป