ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ผู้สำเร็จการฝึกอบรม AOCC รับวุฒิบัตรที่ VUW News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ผู้สำเร็จการฝึกอบรม AOCC รับวุฒิบัตรที่ VUW

      เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๔ ช่วงแรก ที่ Victoria University of Wellington (VUW) ที่อาคาร Murphy, VUW Kelburn Campus โดยมี Professor Rob Rabel ผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่าย VUW เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดย Professor Rob ซึ่งเป็น Friend of Thailand ที่ใกล้ชิดคนหนึ่ง ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า บัดนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนถือเป็นศิษย์เก่า (alumni) ของ VUW แล้ว และหวังว่าทุกคนจะร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อกลับไปทำงานยังหน่วยงานของตนที่ประเทศไทย