ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนิวซีแลนด์ “โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗” News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนิวซีแลนด์ “โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗”

           เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗” ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสดังกล่าว นักเรียนนิวซีแลนด์ทั้ง ๑๐ คน พร้อมผู้ปกครองและคณะผู้จัดโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐ คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าจดจำและประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นในระหว่างพำนักที่ประเทศไทย รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงโครงการในปีต่อ ๆ ไป
          นักเรียนและผู้ปกครองได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มอบโอกาสที่มีค่าให้พวกเขาได้เรียนรู้  วิถีชีวิตความเป็นไทย และได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีอันอบอุ่นของคนไทย รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เผยแพร่วัฒนธรรมนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงท้าย  Ms. Hollie Anderson ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ได้แสดงความสามารถในการเป่าแคนเพลงไทย เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสและประสบการณ์ที่ทุกคนจะไม่ลืมเลือน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำวิดีโอสรุปเรื่องราวที่น่าประทับใจของ นักเรียนนิวซีแลนด์ทั้ง ๑๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ใน Facebook page ของโครงการฯด้วยที่ “Thai – New Zealand Youth Network”