ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยนางสาวณัฐการย์ ศรียะพันธ์ ที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดต่างๆ ของไทย จำนวน ๗ คน โดยมีนาง Julie Walker และนาง Suzy Power ครูจากโรงเรียน Heretaunga College และนางสาวสุวราย์ สุริยาอุรณโรจน์ ผู้ดูแลนักเรียนไทยติดตามคณะเข้าร่วมด้วย

นักเรียนไทยทั้ง ๗ คน เดินทางเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๒ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ รวมระยะเวลา ๓ สัปดาห์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์  พูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิต การปรับตัวขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ การฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสามารถใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาของสองประเทศอย่างต่อเนื่อง