ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลสัญจรที่นครโอ๊คแลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลสัญจรที่นครโอ๊คแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีประชาชนชาวไทยในนครโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียงมาใช้บริการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางกว่า ๒๐๐ คน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้บริการด้านการกงสุลอื่นๆ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านงานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนการทำสูติบัตรและการรับรองเอกสารทางราชการให้แก่ผู้มารับบริการด้วย การจัดให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเดียวกับที่วัดญาณประทีปจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยที่มาร่วมงานสงกรานต์ที่วัดด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดพุทธสามัคคี เมือง Blenheim ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สามารถติดต่อจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   ๐๔ ๔๙๖ ๒๙๐๐ ต่อ ๓