ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กิจกรรม Songkran Weekend Walks ๒๐๑๙ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กิจกรรม Songkran Weekend Walks ๒๐๑๙

             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก ชุมชนไทย ในนครนิวยอร์ก และ City of New York โดยมีนายยุทธนา  ลิ้มเลิศวาที เป็นผู้ประสานงาน ได้จัดงาน “Songkran Weekend Walks ๒๐๑๙” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ และ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนที่ ๗๕th ถึง ๗๗th ตัดกับ  Woodside Ave. เขต Elmhurst นครนิวยอร์ก ระหว่างเวลา ๑๑:๓๐ – ๑๘:๐๐ น. ซึ่งนอกจากจะมีชุมชนไทยและเขตอื่นๆ ร่วมงานแล้ว ยังมีนักการเมืองระดับท้องถิ่นนครนิวยอร์ก และรัฐนิวยอร์กให้เกียรติมาร่วมใน วันเปิดงานด้วย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี / นาฏศิลป์ไทย การออกบูธเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ โดยสมาคม/ชมรมไทยในนิวยอร์ก และหน่วยงานของทางการนครนิวยอร์ก รวมถึงการมอบรางวัลแก่คนไทยที่ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงานท้องถิ่นและสังคมในนครนิวยอร์ก ทั้ง ๒ วันมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน