ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชม Asian Pacific Health Care Venture และมอบเงินงบประมาณสนับสนุน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชม Asian Pacific Health Care Venture และมอบเงินงบประมาณสนับสนุน

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Asian Pacific Health Care Venture (APHCV) สาขา Los Feliz หรือที่ชุมชนไทยรู้จักในชื่อศูนย์สุขภาพเอเชียนแปซิฟิก โดยมีนางสาว Kazue Shibata ประธานบริหาร APHCV และนางสาว Mika Aoki ผู้อำนวยการคลินิกให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ APHCV ด้วย

         APHCV เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๗ เปิดคลินิกแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาและบริการด้านสุขภาพต่างๆ แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่เลือกประติบัติ ต่อสัญชาติ เชื้อชาติ สถานะการเข้าเมือง

         ซึ่งในแต่ละปีมีสมาชิกในชุมชนไทยจำนวนมาก รวมทั้งคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากใช้บริการศูนย์สุขภาพของ APHCV เพื่อตรวจรักษาโรค และรับบริการด้านสุขภาพอื่นๆ

 

Website APHCV : https://www.aphcv.org

ที่ตั้งศูนย์สุขภาพของ APHCV

Belmont Health Center

323.644.3885

El Monte/Rosemead Health Center

626.774.2988

Los Feliz Health Center

323.644.3888

John Marshall High School Health Center *

323.665.1129

*Open to JMHS students only