ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน (Thai – American Friendship Project) News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน (Thai – American Friendship Project)

        เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยน้อง​ ๆ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุสราญรมย์

       โครงการเพื่อนมิตรไทย-อเมริกันเปิดโอกาสให้เยาวชนเชื้อสายไทยที่เติบโตในสหรัฐฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ โดยจะเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น