ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมือ SEACAPE เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-นิวซีแลนด์ ในระดับเยาวชน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมือ SEACAPE เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-นิวซีแลนด์ ในระดับเยาวชน

            เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ Ms. Cecily Lin และ Ms. Katrina Walsh เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence’s (SEA CAPE) ได้เข้าพบเอกอัครราชทูต ดนัย เมนะโพธิ เพื่อหารือเกี่ยวกับคณะนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่กำลังจะเดินทางไปเยือนประเทศไทย วันที่ ๒๘ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไทย ภายใต้โครงการ “BizVenture” โดยมีหัวข้อหลักในการศึกษาคือ “ความยั่งยืน” ในประเทศไทย

            ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งศึกษาดูงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่คณะนักเรียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการฯ SEA CAPE เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อช่วยกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิวซีแลนด์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Victoria University of Wellington เป็นพันธมิตรหลักในการร่วมขับเคลื่อน SEA CAPE โดยในปีงบประมาณนี้ SEA CAPE ได้มีแผนจะจัดโครงการ Biz Venture ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาจากโครงการ Business Challenge ที่ได้นำนักเรียนนิวซีแลนด์ เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามในช่วงต้น ปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  โดย SEA CAPE มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการโดยเน้นประเทศหนึ่งประเทศใดที่มีศักยภาพในภูมิภาคเป็นการเฉพาะ