ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจรและร่วมกับองค์กรพันธมิตรให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ชุมชนไทยในยูท่าห์และมลรัฐใกล้เคียง News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจรและร่วมกับองค์กรพันธมิตรให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ชุมชนไทยในยูท่าห์และมลรัฐใกล้เคียง

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ และวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองออกเดน มลรัฐยูทาห์ โดยมีคนไทยทั้งในยูทาห์ และมลรัฐใกล้เคียง ได้แก่ ไอดาโอ มอนทานา และไวโอมิง เข้ารับบริการรวม ๑๕๙ รายการ แบ่งเป็น หนังสือเดินทาง ๑๒๖ รายการ บัตรประจำตัวประชาชน ๒๙ รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร ๔ รายการ

       นอกจากการให้บริการงานเอกสารข้างต้นแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยคุณนงเยาว์ ส. วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชุมชนไทยด้วย โดยมีผู้รับบริการกว่า ๗๐ คน

       สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดชัยมงคลวรารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ รวมทั้งสมาคมชาวไทยในรัฐยูท่าห์ (Thai Association in Utah) และสมาชิก ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว และร่วมเป็นอาสาสมัครกงสุลสัญจรเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

       กิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมึขึ้นที่วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถตูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรและสำรองนัดหมายทำหนังสือเดินได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org//