ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย จัดบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย จัดบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

    เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ Palm Village Senior Housing นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านสมอง สุขภาพจิต ในหัวข้อ “รู้ทันสมองเสื่อม (Hot of the Press: What is Dementia?)” โดยแพทย์หญิงสุชานันท์ กาญจนพงศ์ และหัวข้อ “(ไม่) ซึม (ไม่) เศร้า (Mental Health in Elders)” โดยอาจารย์แพทย์หญิงกิติกานต์ ธนะอุดม ซึ่งการบรรยายดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุชาวไทยที่พำนักอยู่ Palm Village Senior Housing ซึ่งในการบรรยายมีผู้สูงอายุเข้าร่วมฟังกว่า ๕๐ คน