ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : โรงเรียนในโคราชจับมือโรงเรียนในนิวซีแลนด์ร่วมพัฒนาหลักสูตรระหว่างกัน News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : โรงเรียนในโคราชจับมือโรงเรียนในนิวซีแลนด์ร่วมพัฒนาหลักสูตรระหว่างกัน

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้พบหารือกับ ดร.โสภณา เศวตคชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะวิทย์ จ.นครราชสีมา และนาย Steve Burt ตำแหน่ง Director of International Education ของ Kapiti College

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่โรงเรียนเตชะวิทย์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ๒ แห่ง ได้แก่ Kapiti College และ Kenakena School กรุงเวลลิงตัน ในชั้นนี้ Kapiti College (หลักสูตรมัธยมศึกษา) และ Kenakena School (หลักสูตรประถมศึกษา) จะร่วมกันจัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์กับโรงเรียนเตชะวิทย์ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเตชะวิทย์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรสากล ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมจัดทำการยอมรับและการรับรองหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระหว่างกันตามแนวทางที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ผลักดันต่อไป

โรงเรียนเตชะวิทย์ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา มาแล้ว ๒ ปี ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๓๐ คน ผู้บริหารโรงเรียนเตชะวิทย์มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสังคมที่มีคุณภาพและสร้างความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยในการปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว