ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สวนมิตรไมตรี ไทย-นิวซีแลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สวนมิตรไมตรี ไทย-นิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ออท. ณ กรุงเวลลิงตัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสวนมิตไมตรีไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนด้านหน้าของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้สะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของไทยและนิวเซีแลนด์ ผ่านต้นไม้ และศิลปะของทั้งสองประเทศ

การประชุมครั้งแรกของคณะทำงานฯ  ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างของสถานเอกอัครราชทูต และตัวแทนชุมชนคนไทย มุ่งเน้นในเรื่องการกำหนดแผนการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ของคณะทำงานฯ รวมไปถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในงานจิตอาสาดังกล่าว โครงการสวนมิตรไมตรีไทย-นิวซีแลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม และวันชาติไทย ๕ ธันวาคม และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวและสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนคนไทยในนิวซีแลนด์ โดยผ่านกระบวนการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ ผู้สนใจมีส่วนร่วมในสวนมิตรไมตรี สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็ปไซต์และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ