ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การฝึกหัด และจัดแสดงเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในเปรู News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การฝึกหัด และจัดแสดงเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในเปรู

              เมื่อวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้เชิญผู้ฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยจากนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวิโรจน์ ศิริรณรงค์ นางสาวจันทร์จรัส พ่วงเชย และนางสาวยลธนรรถ นากสุกมาทำการฝึกสอนและจัดแสดงเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในเปรู ประจำปี 2560 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ (1) ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 จัดฝึกสอนนาฏศิลป์ไทย 3 ชุดการแสดง ได้แก่ รำแพรวา รำกลองยาว และรำมโนราห์ ให้แก่นักเรียนชาวเปรูจำนวน 9 คน ของโรงเรียนสอนการเต้น Gospevara กรุงลิมา โดยที่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจในศิลปะการแสดงของไทย กอปรกับมีพื้นฐานการรำไทยจากการเข้าร่วมโครงการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อปี 2558 มาก่อน จึงทำให้สามารถต่อท่ารำได้ในระยะเวลาไม่นาน และร่ายรำได้อย่างถูกต้องสวยงามตามแบบฉบับของไทย (2) วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 10.30 – 12.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญครูและนักเรียนการเต้น จำนวน 22 คน จากโรงเรียนสอนการเต้นจำนวน 8 แห่งในกรุงลิมา ได้แก่ รร. Spiral Danza Ballet รร. Eldita Escuela de Danza Oriental รร. Espacio Danza AL HAYAT รร. Milagros Bellydance รร. Al Henna – Escuela de Danza Oriental y Folclore  Egipcio รร. Escuela de Danza ATMA รร. Escuela Aisha Bellydance และ รร. Escuela Luna Dance เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเริ่มจากการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และประเภทของนาฏศิลป์ไทย การสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและการเรียนการสอนและการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย จากนั้นจัดให้ชมการแสดงรำไทยจำนวน 3 ชุด (รำมโนราห์ รำกลองยาว และรำแพรวา) โดยนักเรียนชาวเปรูจาก รร. Gospevara และผู้ฝึกสอน ในช่วงท้ายได้เชิญให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกหัดรำไทยพื้นฐาน (รำวง) ด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วม 

                                    
              กิจกรรมการฝึกหัดและจัดแสดงนาฏศิลป์ไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมทั้งในการฝึกหัด และเข้าร่วมการสัมมนาต่างให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย อีกทั้งยังชื่นชมในความงดงามความอ่อนช้อย และความเป็นมาที่มี การสืบสานถ่ายทอดมาอย่างยาวนานของนาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวขึ้น และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต