ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : Same-sex Marriage in Argentina News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : Same-sex Marriage in Argentina

      ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกาซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยม โดยประชากรส่วนใหญ่ในอาร์เจนตินานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 92 และรัฐธรรมนูญอาร์เจนตินา ในมาตรา 2 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “สาธารณรัฐอาร์เจนตินาสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก” ดังกล่าวทำให้อาร์เจนตินาสามารถเรียกได้ว่าเป็น ‘รัฐคาทอลิก (Catholic Nation)’ แสดงให้เห็นถึงศาสนจักรคาทอลิกซึ่งมีความเป็นอนุรักษ์นิยมนั้น มีอิทธิพลและบทบาทมากต่อสังคมและสถาบันการเมืองในอาร์เจนตินามาอย่างยาวนาน                              

      จากเอกสารทางการหลายฉบับของศาสนจักรคาทอลิก    จัดให้บุคคลเพศทางเลือกนั้นมีแนวโน้มเป็นความชั่วร้ายทาง  ศีลธรรม และถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ รวมถึงไม่อนุญาตให้มีกลุ่มหรือองค์กรที่มีบุคคลเพศทางเลือกเป็นสมาชิก และระบุถึงขั้นตอนต่าง ๆ แก่ศาสนจักรสำหรับเป็นแนวทางในการต่อต้านกลุ่มเคลื่อนไหวที่สนับสนุนความหลายหลายทางเพศ รวมถึงระบุว่า บุคคลเพศทางเลือกนั้นขาดองค์ประกอบทางชีววิทยาและมานุษยวิทยาในการที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวได้ตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันถือเป็นการปฏิเสธการมีอยู่ของเพศสภาพชายและเพศสภาพหญิงในการสืบพันธุ์ เหนือสิ่งอื่นใด ดังกล่าวถือเป็นการทำลายเกียรติของพระเจ้า ผู้ซึ่งสร้างมนุษย์เพศขึ้นมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริบทและสภาพแวดล้อมภายในอาร์เจนตินานั้นมีความเป็นอนุรักษ์นิยม และไม่เอื้ออำนวยต่อการบัญญัติกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน แต่อาร์เจนตินาก็ยังสามารถบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จนสามารถผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้

     ปัจจัยที่ส่งผลให้อาร์เจนตินาสามารถบัญญัติกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันได้นั้น เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี 1983 ซึ่งทำให้ประชาชนอาร์เจนตินาเปิดกว้างต่อแนวคิดความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดการตะหนักถึงสิทธิของตนเองของบุคคลเพศทางเลือกที่ถูกกีดกันทางสิทธิต่างๆ ในสังคมมาอาร์เจนตินามาอย่างยาวนาน เกิดเป็นขบวนการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของสิทธิทางเพศ โดยกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญคือกลุ่ม La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (ภาษาอังกฤษ The Argentine Federation of Lesbian, Gay, Bisexual and Trans: FALGBT) ประกอบกับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากขบวนการต่อสู้เพื่อเพศทางเลือกจาก  ต่างประเทศอย่างสเปนที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับอาร์เจนตินา

       รวมถึงการผลักดันของนาง Cristina Fernández de Kirchner ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาในเวลาดังกล่าวที่สนับสนุนสิทธิของบุคคลเพศทางเลือก และท่าทีทางบวกต่อบุคคลเพศทางเลือกของผู้นำศาสนาคริสต์อย่าง  พระสันตปาปาองค์ปัจจุบัน (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินา) พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีและจุดยืนในประเด็นของบุคคลเพศทางเลือกหลังจากดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา โดยมีท่าทีที่เปิดกว้างมากขึ้นกว่าพระสันตะปาปาองค์ก่อน ๆ

                                             

      นอกจากนี้ ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่อาร์เจนตินานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากกว่าร้อยละ 92  แต่ในจำนวนดังกล่าว จากการสำรวจแล้วพบว่ามีน้อยกว่าร้อยละ 20 ที่นับถือและปฏิบัติตามหลักของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจริง แสดงถึงบทบาทของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั้น มีอิทธิพลต่ออาร์เจนตินาเพียงแค่บางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้น จากสถิติดังกล่าวจึงสนับสนุนให้การบัญญัติกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยทั้งหลายดังกล่าวได้ประสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีนัยสำคัญจนผลักดันให้เกิดการบัญญัติกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันได้

      จากการออกเสียงในสภานิติบัญญัติอาร์เจนตินา ซึ่งออกเสียงอนุมัติ 33 ต่อ 27 เสียง และไม่ออกเสียง 3 เสียง จึงส่งผลให้กฎหมายแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกันถูกบัญญัติและมีผลใช้บังคับในอาร์เจนตินาตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2010 เป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคอนุรักษ์นิยม และสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนให้ประเทศอื่นในภูมิภาคลาตินอเมริกาดำเนินการเพื่อบัญญัติกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันตามมาหลายประเทศ คืออุรุกวัยและบราซิล ในปี 2013 และโคลอมเบีย ในปี 2016 รวมถึงชิลี ซึ่งมีการดำเนินการเพื่อบัญญัติกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในปี 2017 

                                                                     *******

                                                                                                                     น.ส. ธนารีย์ บัวอำไพ
                                                                                                   นักศึกษาฝึกงานกองลาตินอเมริกา 
                                                                                                             กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้