ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน สืบสานประเพณีไทย เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนกีวี เตรียมจัดเทศมหาชาติเพื่อสร้างอานิสงส์ และความสามัคคีให้กับชุมชนไทย News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน สืบสานประเพณีไทย เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนกีวี เตรียมจัดเทศมหาชาติเพื่อสร้างอานิสงส์ และความสามัคคีให้กับชุมชนไทย

     เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวณัฐการย์ ศรียะพันธ์ ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมร่วมกับพระราชวรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ และคณะสงฆ์พระธรรมทูตในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม และชุมชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานใหญ่ “เทศมหาชาติ” ขึ้นที่วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตันในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561 
             การจัด “เทศมหาชาติ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการได้ฟังเทศนาเวสสันดรชาดกให้กับชุมชนชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมไปกับการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข็มแข็งให้กับชาวไทย ที่จะได้จัดงานใหญ่ร่วมกันทั้งประเทศ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าความสำเร็จของการจัดงาน “เทศมหาชาติ” จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรัก และความสามัคคีของชุมชนไทยทุกคน ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ทำงานหนักเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทยตั้งแต่โบราณ ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในซีกโลกใต้ นอกจากวัด และชุมชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์แล้ว สถานทูตไทยฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย และวัดไทยในประเทศออสเตรเลียให้เดินทางไปร่วมงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ด้วย รายได้จากการจัดเทศมหาชาติจะถูกนำไปสมทบทุนเพื่อสร้างวัดธรรมประทีปต่อไป