ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - นิวซีแลนด์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - นิวซีแลนด์

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐการย์ ศรียะพันธ์ ที่ปรึกษา ได้นำคณะผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วยนางสาววนิดา ยาณรักษา รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัย นิเทศ และฝึกประสบการณ์ และนางสาวรุจิรา เต็งเฉี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พบหารือกับนาย Tony Kane อาจารย์ใหญ่ของ Kapiti College และนาย Steve Burt ตำแหน่ง Director of International Education รวมทั้งนาย Paul Western ตำแหน่ง Director of International Marketing

          ทั้งสองโรงเรียนได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดทำการยอมรับ (Recognition) และการรับรอง (Accreditation) หลักสูตรภาษาอังกฤษระหว่างกัน โดยให้นักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ และนักเรียนนิวซีแลนด์เดินทางไปศึกษาที่ไทย เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีการศึกษา (ตามแต่ทั้งสองโรงเรียนจะเห็นเหมาะสม) และได้รับหน่วยกิตตามปกติ รวมทั้งสามารถกลับไปศึกษาต่อในชั้นเรียนถัดไปที่ประเทศตนได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียนและเสียเวลา

          หากทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงได้ จะเป็นโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีความพร้อมในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนิวซีแลนด์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายในระดับเยาวชนไทยและนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจระหว่างกันต่อไป