ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Cuba Health 2018 ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Cuba Health 2018 ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมงาน "Cuba Health 2018" ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา โดยมีนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก เข้าร่วมด้วย 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Universal Health Care and Sustainable Development” และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ ร่วมกับนายแพทย์ Roberto Morales Ojeda รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบา รวมทั้งพบหารือกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตวัคซีนของคิวบา อาทิ Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) Molecular Immunology Center (CIM) และ Finlay Vaccine Institute
 
อนึ่ง งาน "Cuba Health 2018" เป็นการประชุมนานาชาติด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของคิวบา มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๒,๐๐๐ คน จาก ๘๐ ประเทศทั่วโลก และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่าง ๆ กว่า ๔๕ ประเทศ โดยคิวบาเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข และได้พัฒนาระบบการแพทย์จนกลายเป็นต้นแบบให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อีกหลายประเทศ