ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๓ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๓

       เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course - AOCC) รุ่นที่ ๑๓ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการ พนักงานและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ คณาจารย์จาก Victoria University of Wellington (VUW) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ตลอดจนข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมรวม ๓๐ คน คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีกำหนดศึกษาอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่  ๑๗ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ VUW และ Auckland University of Technology (AUT)             

         ในโอกาสนี้ อุปทูตได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมและได้เล่าเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ Thailand ๔.๐, SEP for SDGs และความร่วมมือด้านการศึกษา