ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : งานวันสุนทรภู่ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : งานวันสุนทรภู่ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้อยโทหญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความและการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ตามที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้จัดกิจกรรม “วันรำลึกถึงสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์”ตลอดสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยคณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โดยมีพระวิเทศกิตติคุณ ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ดร. บุษกร เลิศวีระศิริกุล หัวหน้าคณะครูอาสาสมัคร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน

          ในงานมีการแสดงของนักเรียนตามบทประพันธ์ของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี เพื่อให้นักเรียนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ ได้ศึกษาเรียนรู้วรรณคดีไทย กวีนิพนธ์อันทรงคุณค่าของสุนทรภู่ ที่ใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยคล้องจองและยังให้ข้อคิดสติเตือนใจที่ยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย