ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงอภิปรายทั่วไปของการประชุมระดับรัฐมนตรี เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงอภิปรายทั่วไปของการประชุมระดับรัฐมนตรี เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

           เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในช่วงอภิปรายทั่วไปของการประชุมระดับรัฐมนตรี เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๑ (High-level Political Forum – HLPF) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

           ผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ของไทยในการเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีความสามารถฟื้นคืนกลับ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ แห่งสหประชาชาติ (2030 Agenda for Sustainable Development) ไทยได้ดำเนินการในสามแนวทางหลัก คือ การขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน (means of implementation) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการด้านการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลไทยได้รวบรวมผลการดำเนินงานเหล่านี้ไว้ในรายงาน “การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review - VNR)” ประจำปี ๒๕๖๑ ฉบับย่อ

           ผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและกำลังใจจากมิตรประเทศต่างๆ ที่ให้ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนพร้อมผู้ฝึกสอนจากที่ติดอยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งสะท้อนความสำคัญยิ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ความเข้มแข็ง และความสามารถในการฟื้นคืนกลับของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

          การประชุมมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลง โดยส่วนใหญ่ได้เน้นย้ำเจตนารมณ์และถ่ายทอดถึงความก้าวหน้าและความท้าทายในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๕๖๑ ได้รับความสนใจจากผู้แทนภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เยาวชน ภาควิชาการ จำนวนมาก โดยในปีนี้มีประเทศที่นำเสนอรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ รวม ๔๗ ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ ภูฎาน ศรีลังกา เวียดนาม ลาว และสิงคโปร์  อนึ่ง ประเทศไทยนำเสนอรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมแล้วในปี ๒๕๖๐ โดยในปีนี้ ไทยได้จัดทำรายงานฉบับย่อเพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายต่างๆ ด้วย         

          คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council - ECOSOC) เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกลไกสำคัญคือการนำเสนอรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐสมาชิก รวมทั้งการหารือและติดตามเป้าหมาย SDG ต่าง ๆ ในเชิงลึก ทั้งนี้ HLPF จะจัดการประชุมทบทวนในระดับผู้นำเป็นครั้งแรกในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒