ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลสัญจรที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลสัญจรที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย

           เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรไปให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) และเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเร่งด่วน และบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกงสุลประเภทต่าง ๆ โดยมีพี่น้องประชาชนไทยที่พักอาศัยอยู่ในนครเมลเบิร์นและเมืองใกล้เคียงอื่น ๆ ในเขตรัฐวิกตอเรีย มาติดต่อรับบริการจำนวนเกือบ ๕๐๐ คน

          สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่นครเมลเบิร์นปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม