ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจัดการสาธิตการทำอาหารไทยที่สถาบันสอนทำอาหาร Columbia Institute กรุงลิมา News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจัดการสาธิตการทำอาหารไทยที่สถาบันสอนทำอาหาร Columbia Institute กรุงลิมา

         เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญอาจารย์สอนทำอาหารไทยจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ อ. อรรถ ขันสี อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา และ อ. ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ มาสาธิตการทำอาหารไทยจำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ ผัดไทยกุ้ง และแกงเขียวหวานไก่ ให้แก่คณาจารย์ และนักเรียนของสถาบันสอนทำอาหาร Columbia Institute จำนวนกว่า ๖๐ คน ทั้งนี้ โดยมีนาง Magaly Frías ผู้อำนวยการบริหารของสถาบันฯ กล่าวให้การต้อนรับ และนายอังกูร กุลวานิช อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารฯ โดยได้กล่าวถึงเคล็ดลับของอาหารไทยที่ในหนึ่งจานจำเป็นต้องมีความสมดุลของทั้ง ๕ รส ได้แก่ เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม และเผ็ด หรือหากไม่มี ก็จะรับประทานอาหารจานดังกล่าวคู่กับอาหารอีกชนิดที่มีรสชาติตัดกันเพื่อความกลมกล่อมของมื้ออาหาร ด้วยความละเมียดละไมในการปรุงและความซับซ้อนของการประสานรสชาติต่างๆ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของอาหารไทยนั้น ทำให้ไทยมีความภาคภูมิในวัฒนธรรมอาหารของตน
และมีเป้าหมายที่จะทำให้ครัวไทยเป็น “ครัวโลก” (Kitchen of the World)

          การสาธิตทำอาหารไทยดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานสัปดาห์อาหารไทยในกรุงลิมาภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่อาหารไทยในเปรู ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกฝ่ายโดยมีนาย Raúl Chang Ruiz ผู้อำนวยการของนิตยสาร Oriental สื่อท้องถิ่นเปรูเข้าร่วมรายงานข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กับสถาบันฯ มีแผนจะต่อยอดความร่วมมือด้านอาหารทั้งที่เกี่ยวกับการสนับสนุนหลักสูตรการสอนอาหารไทยของสถาบันฯ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกงานและเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นระหว่างไทยกับเปรูต่อไป

           สถาบันสอนทำอาหาร Columbia Institute ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๓ โดยนาย Vladimir Artieda ปัจจุบันมี ๓ วิทยาเขตและมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า ๓,๐๐๐ คน เปิดสอนในวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริหาร การทำอาหาร ภาษาและเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรวิชาชีพด้านการทำอาหารเป็นหลักสูตรระยะเวลาเรียน ๒ ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการทำอาหารชั้นสูงจากสถาบัน (Diploma de Alta Cocina) สถาบัน Columbia Institute เป็นสถาบันสอนทำอาหารเพียงแห่งเดียวในกรุงลิมาที่มีการเรียนการสอนทำอาหารไทยโดยนาย Roger Arakaki ชาวเปรู เจ้าของร้านอาหารไทย Lima Thai