ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนคนไทยที่เมือง Blenheim News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนคนไทยที่เมือง Blenheim

          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้เดินทางเยือนเมือง Blenheim เพื่อพบปะกับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่ไร่องุ่น Grapeworx และ Alapa รวมประมาณ ๒๐๐ คน โดยเอกอัครราชทูตได้พูดคุยและสอบถามสารทุกข์สุกดิบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งเป็นโอกาสให้เอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงเงื่อนไขในการทำงานและความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในเมือง Blenheim รวมทั้งยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมไร่องุ่นสำหรับผลิตไวน์ ได้รับทราบขั้นตอนในการปลูกต้นองุ่นและการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งแรงงานไทยมีฝีมือและความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะในด้านการตัดแต่งกิ่งต้นองุ่นภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และแรงงานไทยกลุ่มนี้ยังได้รับการยอมรับจากนายจ้างชาวนิวซีแลนด์ ว่านอกจากจะมีความขยันและทำงานรวดเร็วแล้ว ยังมีความได้เปรียบด้านทักษะและความปราณีตในการทำงานอีกด้วย