ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานทูตจับมือ SEACAPE ร่วมจัดกิจกรรม News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : สถานทูตจับมือ SEACAPE ร่วมจัดกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัด working lunch ให้แก่ Professor Siah Hwee Ang, Director ของ Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence (SEACAPE) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ SEACAPE เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสถานทูต ตลอดจนหารือถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน และการร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในหมู่ชาวนิวซีแลนด์ทุกภาคส่วน ดังเช่นที่สถานทูตและ SEACAPE ภายใต้การบริหารจัดการของ Professor Siah ได้เคยร่วมกันจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand: The Hub of Southeast Asia โดยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงเวลลิงตันและนครโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ บทบาท และศักยภาพของไทยได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้แสดงความสนใจที่จะสนับสนุน SEACAPE ในการดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด Mobility Initiatives for Students and Businesses ในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ในไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยสถานทูตได้เสนอที่จะช่วยประสานจัดกำหนดการที่สำคัญในไทย อาทิ การเยี่ยมชม Eastern Economic Corridor และ Food Innopolis

           SEACPE เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิวซีแลนด์กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ รวมถึงติมอร์-เลสเต โดยมี Victoria University of Wellington เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานของศูนย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนอื่นๆ ของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ SEACAPE ยังมีภารกิจในการทำงานร่วมกับผู้ส่งออก เยาวชน หน่วยราชการ และภาคส่วนต่างๆ ของนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นและสร้างองค์ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ ภาษา วัฒนธรรม และแบบพิธีในการทำธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้กับภาคส่วนต่างๆ ของนิวซีแลนด์ดังกล่าวข้างต้น

https://seacape.org.nz/