ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : การลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Subsidiary Arrangement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia relating to the ASEAN – Australia Counter-Trafficking (“ASEAN – ACT”)  Program) โดยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยเข้าร่วม อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพเรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองบังคับการตำรวจน้ำ 
 
      โครงการ ASEAN - ACT มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๐ ปี ใน ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเหตุจูงใจและโอกาสในการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไทยในการสืบสวนสอบสวน ดำเนินคดี และพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ลงนามข้อตกลงโครงการนี้
 
      ไทยกับออสเตรเลียมีความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มาเป็นเวลา ๑๕ ปี ภายใต้ ๓ โครงการความร่วมมือ ได้แก่ Asia Regional Cooperation to Prevent Trafficking Program (ARCPPT) (ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP) (ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕) และล่าสุด โครงการออสเตรเลีย – เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia – Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP)) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยโครงการ ASEAN – ACT จะต่อยอดจากโครงการที่ผ่านมาและจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป