ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : คณะกรรมการบริหารโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียเข้าพบเอกอัครราชทูต News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : คณะกรรมการบริหารโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียเข้าพบเอกอัครราชทูต

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูต นันทนา ศิวะเกื้อ ให้การต้อนรับ ดร. ทรงศรี ฟอแรน ผู้ประสานงานโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน พร้อมด้วยคณะครูอาสาสมัคร คณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้ปกครอง ซึ่งเดินทางมาเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ และพบหารือเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะด้วย

          โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาษาไทย วัดพุทธรังษี กับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งคณะครูอาสาสมัครมาสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่นครซิดนีย์ซึ่งจัดเป็นปีที่ 27 และที่เมืองโกล์ดโคสต์ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในออสเตรเลียได้มีโอกาสเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาให้ชุมชนไทยในออสเตรเลียมีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน