ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยลอสแอนเจลิส News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยลอสแอนเจลิส

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยมี พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ วัดไทยลอสแองเจลิสได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน โรงเรียนพุทธศาสนาฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูอาสาสมัครประจำการและครูอาสาสมัครท้องถิ่นสอนภาษาไทย นาฏศิลป์ไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ มีความรักในวัฒนธรรมไทยและช่วยสืบสานประเพณีไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ในการนี้ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาสาดีเด่นประจำปี ประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

          ในโอกาสเดียวกันนี้  สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ไปให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  และเปิดให้บริการรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส มีผู้ปกครองนักเรียน และพุทธศาสนิกชนไทยที่มาวัดไทยในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ มาร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ๔๐ คน