ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม :  กงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้ง News

ทิศทางสังคม/วัฒนธรรม : กงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้ง

      เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เลือกตั้ง ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้แทนสื่อมวลชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกว่า ๒๐ คน นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ย้ำว่า ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งใหม่ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกท่านต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ และจะต้องลงทะเบียนใหม่ในทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

      กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเวลาประเทศไทย โดยสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ๓ ช่องทาง คือ ๑) ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ออนไลน์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.khonthai.com ซึ่งเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒) ลงทะเบียนด้วยตนเอง ( Walk-In )ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ และ ๓) ส่งฟอร์มคำขอลงทะเบียน "ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" ทางไปรษณีย์ หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯโดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอลงทะเบียนฯ และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ ได้ที่ www.thaiconsulatela.org/election๒๐๑๙ ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีการสาธิตวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเองด้วย  โดยผู้แทนสื่อมวลชนที่ มาร่วมงานแถลงข่าวหลายท่านได้ลงทะเบียนด้วยตนเองจนเป็นผลสำเร็จผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว