ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - กัวเตมาลา

1. ภาพรวม

      ไทยและกัวเตมาลาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2500 (ค.ศ. 1957)  โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก  มีเขตอาณาครอบคลุมกัวเตมาลา 

2.ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

       ในปี 2558 กัวเตมาลาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 ของไทยในลาตินอเมริกา โดยมีมูลค่าการค้ารวม 148.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2557 ไทยส่งออกมูลค่า 145.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 3.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยไทยได้ดุลการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555  สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1)  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เม็ดพลาสติก 3)  ผลิตภัณฑ์ยาง 4) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  และ 5) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล สินค้านำเข้าจากกัวเตมาลา 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2) เคมีภัณฑ์ 3) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 4) กาแฟ ชา เครื่องเทศ และ 5) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์    
       ในปี 2558 มีคนชาติกัวเตมาลาเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 674 คน