ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - เอลซัลวาดอร์

1. ข้อมูลทั่วไป 
      ไทยและเอลซัลวาดอร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2530 (ค.ศ. 1987)

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ   

        ในปี 2558 เอลซัลวาดอร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทยในลาตินอเมริกา โดยมีมูลค่าการค้า 55.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยไทยส่งออก 54.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 1.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทยได้ดุลการค้า 53.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยได้ดุลการค้าอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555)  อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ไทยและเอลซัลวาดอร์มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ -9.15  สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ผลิตภัณฑ์ยาง  3) เม็ดพลาสติก 4) เส้นใยประดิษฐ์ 5) เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้ง และส่วนประกอบ  สินค้านำเข้าจากเอลซัลวาดอร์ที่สำคัญ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2) เครื่องจักรไฟฟ้า 3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 5) ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
 

3. ความร่วมมือทางวิชาการ

            - ไทยให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับเอลซัลวาดอร์ผ่านกรอบความร่วมมือ FEALAC และ OAS โดยให้การสนับสนุนฝึกอบรมระยะสั้นประจำปี (Annual International Training Course: AITC) รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (Thai International Postgraduate Programme: TIPP) ซึ่งเอลซัลวาดอร์ได้ให้ความสนใจและส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างแข็งขัน  โดยในปี 2554 – 2558 มีผู้แทนจากเอลซัลวาดอร์ได้รับทุน AITC ปีละ
4 คน  และมีผู้แทนจากเอลซัลวาดอร์ได้รับทุน TIPP ประจำปี 2557 จำนวน 1 คน  ล่าสุด เอลซัลวาดอร์ได้เสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ AITC ประจำปี 2559 จำนวน 9 คน (ได้รับคัดเลือก 3 คน)