ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - ตรินิแดดและโตเบโก

๑. ด้านการเมือง 
       สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๙ โดยรัฐบาลไทยแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำตรินิแดดและโตเบโกอีกตำแหน่งหนึ่ง

๒.   ด้านเศรษฐกิจ

        ในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ จำนวน ๑๓๘.๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ลดลงจากปี ๒๕๕๗  ร้อยละ ๒๙.๘๖  โดยไทยได้ดุลการค้า ๑๒๕.๖๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ประกอบด้วยการสินค้าส่งออกของไทยมูลค่า ๑๓๒.๐๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ลดลงจากปี ๒๕๕๗  ร้อยละ ๑.๕๖ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่  (๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๓) ผลิตภัณฑ์ยาง (๔) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ (๕) ผักกระป๋อง แปรรูป ขณะที่สินค้านำเข้าจากตรินิแดดฯ มีมูลค่า ๖.๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ลดลงจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๙.๘๗ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่  (๑) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (๒) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง (๓) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (๔) เคมีภัณฑ์ (๕) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ ชาวตรินิแดดฯ เดินทางเข้าไทย มีจำนวน ๑,๐๘๗ คน 
        ด้านการลงทุน สาขาที่มีศักยภาพสำหรับการร่วมทุนระหว่างไทยกับตรินิแดดฯ ได้แก่ การท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารไทย การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การก่อสร้าง การแปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งนี้ แม้ตรินิแดดฯ จะเป็นตลาดเล็ก มีประชากรเพียง ๑.๓ ล้านคน แต่ตรินิแดดฯ ได้รับสิทธิพิเศษจาก Caribbean Basin Initiatives และ Cotonou Conventions ของสหภาพยุโรป ซึ่งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบางประเทศในเอเชีย แคริบเบียน และหมู่เกาะแปซิฟิกอีกด้วย