ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - บาร์เบโดส

 

1. ด้านการเมือง

      ไทยกับบาร์เบโดสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 ปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาเป็นจุดติดต่อกับบาร์เบโดส  

2. ด้านเศรษฐกิจ     

     ในปี 2558 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับบาร์เบโดสคือ 14.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5.65  โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 12.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกจากไทยไปบาร์เบโดส  13.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ  1.97  และไทยนำเข้าจากบาร์เบโดส 1.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 46.80  สินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญ ได้แก่ (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป               (4) ผักกระป๋องและแปรรูป (5) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าจากบาร์เบโดสที่สำคัญ ได้แก่ (1) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (2) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา (3) ผลิตภัณฑ์ เวชกรรมและเภสัชกรรม (4) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  (5) ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 

       ทั้งนี้นปี 2558 มีชาวบาร์เบโดสเดินทางเข้าประเทศไทย 165 คน