ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - โคลอมเบีย

. ความสัมพันธ์ทั่วไป

      ไทยและโคลอมเบียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๒  ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู มีเขตอาณาครอบคลุมโคลอมเบีย

๒. ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน

      ในปี ๒๕๕๘ โคลอมเบียเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๗ ของไทยในลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เปรู และเอกวาดอร์) โดยมีมูลค่าการค้ารวม ๒๗๗.๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๕.๗๗ จากปี ๒๕๕๗ ไทยส่งออกคิดเป็นมูลค่า ๒๒๖.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า ๕๐.๘๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า ๑๗๕.๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
       สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ (๑) ผลิตภัณฑ์ยาง (๒) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๓) เครื่องจักรกล (๔) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ (๕) เม็ดพลาสติก (๖) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ (๗) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง และ (๘) รถจักรยานยนต์  
      สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ (๑) น้ำมันดิบ (๒) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (๓) เคมีภัณฑ์ (๔) เหล็ก เหล็กกล้า และ ผลิตภัณฑ์โลหะ (๕) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี (๖) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (๗) ผ้าผืนและ (๘) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก  
        ปัจจุบันมีร้านอาหารไทย Royal Thai ที่เมืองเมเดยินซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแห่งเดียวในโคลอมเบีย เปิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ โดยมีเจ้าของและแม่ครัวเป็นคนไทย

๓.  ความร่วมมือด้านวิชาการ 

     ไทยและโคลอมเบียมีความร่วมมือด้านวิชาการในกรอบทวิภาคี โดย Presidential Agency of International Cooperation of Colombia: APC) ของโคลอมเบีย ต้องการร่วมมือกับไทยในหลายสาขา ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเสพติด การท่องเที่ยว การพัฒนาพลังงานชีวมวล  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และพยาบาลและความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยโคลอมเบียได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในโครงการกรอบความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin American Cooperation - FEALAC) อาทิ การอบรมหลักสูตร Tourism Management โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ซึ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ประมงและ SMEs การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านยาเสพติด โครงการฝึกอบรมด้านการลดความยากจน (Poverty Reduction) การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติระหว่างสมาชิก FEALAC เป็นต้น

๔. การท่องเที่ยว

     ไทยและโคลอมเบียมีบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างกัน ซึ่งลงนาม ระหว่างการเยือนโคลอมเบียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

     ในปี ๒๕๕๘ มีชาวโคลอมเบียเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน ๙,๙๙๙ คน ขณะที่มีคนไทยเดินทาง ไปโคลอมเบียจำนวน ๔๒๔ คน โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ และมีคนไทยพำนัก อยู่ในโคลอมเบีย ๑๐ คน (สถิติจากฝ่ายโคลอมเบีย)   

๕. วัฒนธรรมและกีฬา

           - มวยไทยเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในโคลอมเบีย และมีชาวโคลอมเบียเดินทางมาฝึกหัดมวยไทย
ที่ประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ล่าสุดโรงเรียนสอนฝึกหัดมวยไทยโบราณรามเกียรติ์ในโคลอมเบียได้จัดสัมมนา
การไหว้ครูมวยไทยภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักเรียนและสมาชิก International Muay Thai Academy
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีการสอนเทคนิคพื้นฐานและเคล็ดลับการชกมวยโบราณคาดเชือกด้วย