ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - ชิลี

1. ด้านการเมือง

          ไทยและชิลีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2505

2. ด้านเศรษฐกิจ

           ปี 2559 ชิลีเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล เม็กซิโก และอาร์เจนตินา) โดยมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 895.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 544.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 351.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 193.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

           สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปชิลี ได้แก่ (1) รถยนต์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) เครื่องจักรกล (4) เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ (5)  ผลิตภัณฑ์ยาง (6) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (7) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (8) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (9) ผ้าปักและลูกไม้
และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากชิลีได้แก่ (1) สัตว์น้ำสด แช่เย็นและแช่แข็ง (2) สินแร่และเศษโลหะ (3) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (4) ปุ๋ยและยากำจัด ศัตรูพืช (5) ผักและผลไม้ (6) ไม้ซุงและไม้แปรรูป (7) เนื้อสัตว์ (8) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (9) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (10) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่และน้ำอัดลม
 

3. ด้านการท่องเที่ยว

          ในปี 2558 มีชาวชิลีเดินทางเข้าประเทศไทย 17,872 คน และมีแนวโน้มว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากชิลีจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดยตลาดชิลีเป็นตลาดที่สมควรได้รับการส่งเสริมเนื่องจากมีกำลังซื้อสูง  ไทยกับชิลีมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และรัฐบาลชิลีมีนโยบายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศและประสงค์ให้ไทยแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับฝ่ายชิลี 
 

4. ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

          ไทยและชิลีมีความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ 1) ความร่วมมือด้านการเกษตร การวิจัย และพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตองุ่น 2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไวน์ธรรมชาติเขตร้อน 3) ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์/ความหลากหลายทางชีวภาพ

          นอกจากนี้  ไทยและชิลีได้ลงนามความตกลงด้านวิชาการที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคีไทย-ชิลี 2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร 3) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช