ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - อาร์เจนตินา

๑. การค้า

            ปี ๒๕๕๙ ไทยและอาร์เจนตินามีปริมาณการค้ารวม ๑,๕๔๑.๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออกจากไทย ๙๘๐.๘๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าของไทยจากอาร์เจนตินา ๕๖๐.๕๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า ๔๒๐.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

            สินค้าส่งออกที่สำคัญจากไทยไปอาร์เจนตินา ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากอาร์เจนตินา ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมและเคมีภัณฑ์

๒. การลงทุน

            การลงทุนระหว่างกันมีค่อนข้างน้อย มีบริษัทอาร์เจนตินาลงทุนในไทย ๑ บริษัท คือ บริษัท ซาเดซา (Sadesa – อุตสาหกรรมฟอกหนัง) มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ืจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี และมีบริษัทไทยลงทุนในอาร์เจนตินา ๑ บริษัท เช่นกัน คือ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (Bangchak Petroleum Public Co., Ltd. – เหมืองแร่ลิเทียม)ซึ่งได้ร่วมลงทุนผ่านการซื้อหุ้นของบริษัท ลิเทียม อเมริกา คอร์ป (Lithium Americas Corp. หรือ LAC)โดยมีมูลค่าการลงทุน ๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   อนึ่ง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (Minor International Public Co., Ltd. – ธุรกิจการโรงแรม) อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนด้านการโรงแรมในอาร์เจนตินา 

๓. การท่องเที่ยว

       ในปี ๒๕๕๙ มีชาวอาร์เจนตินาเดินทางมาไทยจำนวน ๔๗,๘๓๓ คน มากเป็นอันดับ ๒ ในลาตินอเมริการองจากบราซิล ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีคนไทยในอาร์เจนตินาจำนวน ๑๑๔ คน (รวมนักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AFS จำนวน ๕๒ คน)

๔. สังคมและวัฒนธรรม

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ได้จัดโครงการสัปดาห์แห่งนาฏศิลป์ไทยในอาร์เจนตินา อุรุกวัย และชิลี ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย อาหารไทยและมวยไทยในงานเทศกาลอาเซียนร่วมกับเทศบาลกรุงบัวโนสไอเรสในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมทั้งในโอกาสอื่น ๆ เช่น การจัดการสอนทำอาหารไทยและการส่งเสริมประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และผ่าน Thailand Cornerซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งมุมหนังสือและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาร์เจนตินา และเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสได้นำคณะสื่อมวลชนชั้นนำของอาร์เจนตินาเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อรับฟังการบรรยายจากหน่วยงานไทยเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย

๕. ความร่วมมือทางวิชาการ

            ไทยและอาร์เจนตินามีความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นอย่างมากทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี ปัจจุบัน มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรมในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเกษตร โดยในปี ๒๕๕๘ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมสิ้นสุดไปแล้ว ๔ กิจกรรม นอกจากนี้ ไทยและอาร์เจนตินายังมีความร่วมมือไตรภาคีร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อชุมชน

            เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าความร่วมมือทางวิชาการ  (Mid-term Review of Technical Cooperation) ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ  (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) กับกระทรวงการต่างประเทศและการศาสนาของอาร์เจนตินา (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินความร่วมมือต่อไปในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพสัตว์ การจัดการป่าไม้ และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังมีโครงการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยาย   ความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ดาราศาสตร์ เภสัชกรรม  การผลิตไวน์ และการพัฒนาพันธุ์นุ่นและฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น