ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - นิการากัว

1. ภาพรวม

          ไทยกับนิการากัวสถาปนาความสัมพันธ์เมื่อ 24 พ.ย. 2518 (ครบ 41 ปี) ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่น 

2. ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ

          ในปี 2558 การค้าระหว่างไทยกับนิการากัวมีมูลค่า 101.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 26.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2557 โดยไทยส่งออกมูลค่า 99.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทยได้ดุลการค้า 97.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทยได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2555  สินค้าส่งออกสำคัญ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3) ผลิตภัณฑ์ยาง 4) ผ้าผืน  และ 5) เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ 5 ลำดับแรกได้แก่ 1) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค 2) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 3) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชการรม 4) พื้ชและผลิตภัณฑ์จากพืช และ 5) ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ