ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - ฮอนดูรัส

1. ภาพรวม

          สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2528 (ค.ศ. 1985)

2. ด้านเศรษฐกิจ

             ในปี 2558 ไทยและฮอนดูรัสมีมูลค่าการค้า 87.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจาก ปี 2557(78.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 11.11 เป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา  โดยไทยส่งออก 85.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 2.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  2) เคมีภัณฑ์  3) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  4) ผ้าผืน และ 5) ผลิตภัณฑ์ยาง  สินค้านำเข้าจากฮอนดูรัสที่สำคัญ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  2) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค  3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป  4) เหล็กและเหล็กกล้า  และ 5) สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ
 

3. ความร่วมมือทางวิชาการ

             ที่ผ่านมาฮอนดูรัสส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำปีของกรมความร่วมมือฯ สำหรับประเทศสมาชิก FEALAC/OAS อาทิ โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ปี 2554 และทุนฝึกอบรมระยะสั้นในปี 2556 ล่าสุด กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเชิญผู้แทน กต. ฮอนดูรัส เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Sufficiency Economy and its Application on Community-Based Tourism and SMEs ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2559