ภาพรวมเศรษฐกิจอิสราเอลประจำปี 2550

ภาพรวมเศรษฐกิจของ อส. ได้ดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปี 2546 หลังจากที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในปี 2543 และในปี 2550 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ อส. ยังคงขยายตัวเกินร้อยละ 5 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ในขณะที่ปี 2549 อยู่ที่ร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่  (การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.2 ซึ่งเป็นสองเท่าของปี 2549 ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานที่ลดลง อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และการลดหย่อนภาษี)
งบประมาณขาดดุลย์ร้อยละ 0.02 ของ GDP ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี การเก็บภาษีเงิน
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7  สำนักงานสถิติกลางของอิสราเอล (Central Bureau of Statistics) รายงานว่าการนำเข้าขยายตัวถึงร้อยละ 18.6 เป็นมูลค่า 56.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  ในขณะที่การส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.6  เป็นมูลค่า 45.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  มีการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในระดับสูง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 การท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 25

1. GDP รายได้ประจำปี 2550 อยู่ที่ 665.46 พันล้านเชคเกล (ประมาณ 161.8 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) และรายได้ต่อหัว อยู่ที่ 22,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

2. อัตราเงินเฟ้อ ในปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารกลางอิสราเอลได้

คาดหมายไว้ที่ร้อยละ 1-3 ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง

3. อัตราแลกเปลี่ยน  ค่าเงินเชคเกลของอิสราเอลได้แข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเชคเกลลดไปประมาณร้อยละ 19.6 และเมื่อต้นปี 2551 ค่าเงินเชคเกลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐได้แข็งค่าขึ้นอีกร้อยละ 3.4 ทั้งนี้ เนื่องจากการเติบโตของการส่งออก ปริมาณเงินที่เข้ามาลงทุนในอิสราเอลและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งการแข็งค่าของเงินเชคเกลในช่วงปี 2550 ดังกล่าวนับว่าเป็นการแข็งค่ามากที่สุดในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน รัฐบาลอิสราเอลยังไม่มีนโยบายที่จะเข้าแทรกแซงตลาดเสรีการเงินตามคำเรียกร้องของผู้ส่งออกและผู้ผลิต แต่รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์และแสวงหาหนทางช่วยเหลือโดยวิธีอื่นแทน

 

อัตราแลกเปลี่ยน (1 January 2001 to 8 January 2008)

exchange

NIS/€ NIS/$

 


4. อัตราการว่างงาน ในปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งลดลงจากอัตราการว่างงานในปี 2549 ซึ่ง

อยู่ที่ร้อยละ 8.4 โดยมีแรงงานชาวต่างชาติ 230,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 1.1

 

 


Copyright © 2008. All rights reserved.