ข่าวสารและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในต่างแดน

การประมูลสินค้าและการจ้างงาน : ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai (ขยายเวลารับสมัครจนวันที่ 30 เม.ย. 2563 นี้)

ด้วยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะจัดโครงการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai โดยขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai นั้น จะต้องเป็น 1) วิสาหกิจชาวไทย และจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2) กระบวนการผลิตสินค้าได้รับมาตรฐาน 3) สินค้าที่นำเสนอเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และ 4) มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้

นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ คือ

1) เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าช่วงเทศกาลนวัตกรรมของ Thailand Pavilion ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหารฮาลาล (Halal Food Products) จะเข้าร่วมระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้ประกอบการกลุ่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และเครื่องสำอาง (Halal Non-Food Products) จะเข้าร่วมระหว่างวันที่ 3 – 20 กุมภาพันธ์ 2564

2) เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในประเทศไทย 2 วัน

3) เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

4) ศึกษาดูงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น ตลาดอาบูดาบี ศูนย์กระจายสินค้า Global Village

ในการนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับเอกสารการรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/322xOC4 โดยต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dipdubaiexpo@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของโครงการฯ ได้ที่ นายแววพงศ์ แววฉิมพลี วิศวกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4591 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dipdubaiexpo@gmail.com

*********************