เปิดม่านความคิด : การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน Startups และ SMEs ในสวิตเซอร์แลนด์  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน Startups และ SMEs ในสวิตเซอร์แลนด์

              รัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ม.. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินสนับสนุนแก่บริษัท Startups และ SMEs ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาและการวิจัยของสวิส และภาคเอกชนรายสําคัญของสวิส ได้แก่ ธนาคาร UBS ธนาคาร Credit Suisse และบริษัท Mobiliar (บริษัท ประกัน) โดยมีนาย Schneider-Ammann อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา และการวิจัยของสวิส เป็นหนึ่งในผู้บริหารของมูลนิธิฯ ซึ่งให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เนื่องจากรัฐบาลสวิสเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุนของเจ้าของธุรกิจ Startups และ SMEs ที่มีนวัตกรรม ก่อให้เกิดการย้ายบริษัทไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา เป็นจํานวนมาก และหลีกเลี่ยงทัศนคติของสวิสที่มองว่าหากธุรกิจล้มเหลวหรือ สินค้าใหม่ไม่ประสบความสําเร็จจะได้รับการตีตราว่าเป็นคนล้มเหลว

              เมื่อวันที่ 7 .. 2562 มูลนิธิฯ ได้ประกาศว่า ขณะนี้ได้รวบรวมเงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมให้การสนับสนุนธุรกิจ Startups และ SMEs ที่มีนวัตกรรม เป็นจํานวนกว่า 500 ล้านฟรังก์สวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัท startups ให้ยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมในสวิตฯ ได้ต่อไป โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเป็น startups ไปยัง established company  และเพื่อพัฒนานวัตกรรมของประเทศและสร้างงาน ให้คนรุ่นใหม่ต่อไป

              คุณสมบัติของ startups และ SMEs ที่สามารถสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุน จะต้องเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมที่มีผลงาน สินค้า เข้าสู่ตลาดแล้ว และมีฐานลูกค้าแล้ว รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและความสามารถในการเติบโตอีก ทั้งนี้ เงินลงทุนส่วนใหญ่จะจัดสรรให้แก่บริษัทที่มีบริษัทแม่หรือทําให้เพิ่มมูลค่าในสินค้าสวิส นอกจากนี้ ผลกําไรส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจะต้องปันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนด้วย  

              ในปี 2561 มูลค่าการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่เข้ามาลงทุนกับ startups ของสวิสมี มูลค่ารวม 1.29 พันล้านฟังก์สวิส ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2560 และเพิ่มเป็น 3 เท่าจากปี 2556 โดยร้อยละ 55 ของบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนเป็นบริษัทด้าน ICT และ fintech (มูลค่าการลงทุนด้าน ICT มีมูลค่า 292 ล้านฟังก์สวิส และด้าน fintech มีมูลค่ารวม 127 ล้านฟังก์สวิส) ในขณะที่ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนเป็นของบริษัทด้าน Life Science (biotech และ medtech) ทั้งนี้ แนวโน้มการลงทุนในบริษัทด้าน ICT และ fintech ในสวิส มีทิศทางเช่นเดียวกับในประเทศยุโรปอื่น ๆ อาทิ ในฝรั่งเศส ที่มีการร่วมลงทุนด้าน ICT คิดเป็นร้อยละ 70 ของการร่วมลงทุนทั้งหมดของประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น