เปิดม่านความคิด : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากลและการดำเนินงานการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากลและการดำเนินงานการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy)

          เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากลและการดำเนินงานการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี คณะทูตต่างประเทศ ผู้ประกอบการนวัตกรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

          การลงนามร่วมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากล และส่งเสริมให้การดำเนินงานการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและขยายเครือข่ายทางธุรกิจสำหรับนักนวัตกรรมและธุรกิจ Startup สู่ตลาดโลกได้เพิ่มมากขึ้น

          โดยบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินงานการทูตนวัตกรรม คือ (๑) แสวงหาโอกาสและข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ (๒) ประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมของไทยในกลุ่มเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (๓) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับหุ้นส่วนนานาชาติ และ (๔) สนับสนุนสินค้านวัตกรรมไทยและบริการในการค้าระหว่างประเทศ ที่ผ่านมา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้มีความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมไทยสู่สากลอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีการนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ อาทิเช่น งาน The international Green Week ประเทศเยอรมนี งาน Agri –tech in Tel Aviv ประเทศอิสราเอล งาน BIO World Congress ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Oslo Innovation Week ประเทศนอร์เวย์ และรวมถึงงานแสดงสินค้านานาชาติในหลากหลายประเทศ

          ภายในงานยังมีกิจกรรม Panel Discussion เรื่อง การทูตนวัตกรรมระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและองค์กรระหว่างประเทศ โดยหารือถึงโครงการและกิจกรรมความร่วมมือที่มีกับอิสราเอล โดยเฉพาะการให้ทุนสนับสนุนบริษัทเอกชนที่พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทอิสราเอล การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และการนำคณะนักธุรกิจเดินทางไปต่างประเทศ ในส่วนของความร่วมมือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น ในด้านการผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับฝรั่งเศสด้าน IoT และ Smart City โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้วางแผนการขยายความร่วมมือกับอีกหลายประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการทำธุรกิจร่วมกันและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น