เปิดม่านความคิด : การประชุมการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี ๒๕๖๓ เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : การประชุมการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้หน่วยงานราชการและภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเอเปค ประจำปี ๒๕๖๓  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๕๑ คน จาก ๓๔ หน่วยงาน

นายเกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์ Program Director สำนักเลขาธิการเอเปค ซึ่งเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปคว่าเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานไทยได้พัฒนาศักยภาพการดำเนินโครงการอย่างมีมาตรฐาน และจะได้ทดลองทำงานตามแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ไทยได้นำนโยบายที่กำหนดโดยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
มาดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

นายเกริกภูมิฯ และวิทยากรอีก ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.อรกนก พรรณรักษา ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณมัณลิกา สมพรานนท์ ผู้อำนวยการ กลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย (๑) การเลือกแหล่งงบประมาณจากเอปคที่เหมาะสม และอัตราการแข่งขันไม่สูงจนเกินไป (ศึกษาแหล่งงบประมาณ และเงื่อนไขได้จากhttps://www.apec.org/Projects/Funding-Sources) (๒) การสร้างเครือข่ายกับผู้แทนเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ของเอเปคเพื่อขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขที่แหล่งงบประมาณกำหนด โดยเฉพาะการขอให้เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็น co-sponsor และการขอรับการลงคะแนน (๓) การเขียนเอกสารโครงการโดยคำนึงถึงประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญ โดยอาจเชื่อมโยงกับผลการประชุม นโยบาย และโครงการที่เคยดำเนินงานภายใต้กรอบเอเปคมาก่อนหน้า และควรเขียนคำขอโครงการโดยคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ของไทยควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ของเอเปคด้วย และ (๔) การวางแผนดำเนินโครงการในระยะยาวและเตรียมแผนสำรองด้านงบประมาณในกรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินโครงการภายใต้เอเปคโดยใช้งบประมาณของตนเอง (self-funded project) ได้ด้วย

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประธานการประชุม ได้กล่าวย้ำถึงการเตรียมการของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเอเปคของหน่วยงานไทยอาจสามารถพัฒนาไปเป็นหนึ่ง
ในผลงาน (deliverable) ของไทยในปี ๒๕๖๕ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ได้อีกด้วย