เปิดม่านความคิด : ผลงานนาโนเทคโนโลยีของไทยโดดเด่นในงานระดับโลก Nanotech 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : ผลงานนาโนเทคโนโลยีของไทยโดดเด่นในงานระดับโลก Nanotech 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับ ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ สวทช. และนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมพิธีเปิด Thailand Pavilion ในงาน Nanotech 2020 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้าน Smart Society ของประเทศไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจให้แก่สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการไทย 
 
นางสาววีรกาฯ ได้กล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดีที่มีส่วนขับเคลื่อนและต่อยอดงานการทูตวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะผลงานนาโนเทคโนโลยีของไทยในเวทีระดับโลก โดยที่ผ่านมา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความร่วมมือกับ สวทช. มายาวนานถึง 10 ปี และงานในปีนี้ก็มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย โดยเฉพาะใน EEC 
 
การเข้าร่วมงาน Nanotech อย่างต่อเนื่องของไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของไทยกับญี่ปุ่นในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้าร่วมงาน Nanotech 2020 ในปีนี้ เป็นโอกาสและเป็นประโยชน์ของไทยในการสร้างเครือข่าย และพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวต่อไป