เปิดม่านความคิด : ติมอร์ขยายสนามบินพร้อมรับการเป็นสมาชิกอาเซียน เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : ติมอร์ขยายสนามบินพร้อมรับการเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์ขยายสนามบินพร้อมรับการเป็นสมาชิกอาเซียน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaidli@mfa.go.th หรือ interecon02@mfa.go.th

 

            รัฐบาลติมอร์ฯ วางแผนเร่งขยายสนามบิน Presidente Nicolau Lobato หรือ ท่าอากาศยานกรุงดิลี  รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน หลังจากที่มีแผนสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ขึ้นในเขต Tibar ชานกรุงดิลี

           รัฐบาลติมอร์ฯ ได้จัดประชุม PPP Investor Conference โดยได้เชิญนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มสนใจจะร่วมลงทุนกับรัฐบาลเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ International Finance Corporation (IFC) ภายใต้ธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล และมีบริษัท Ambidji Pty Ltd. เป็นที่ปรึกษาด้านการอากาศยาน ทั้งยังมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมในคณะดังกล่าวด้วย
ในปี ๒๕๕๕ สนามบินกรุงดิลี สามารถรองรับผู้โดยสารกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน โดยมีเที่ยวบินพาณิชย์เชื่อมโยงไปยัง ๓ เมืองหลัก ได้แก่ ดาร์วิน สิงคโปร์ และเดนปาซาร์ ปัจจุบันสนามบินดังกล่าว อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ภาครัฐออกนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงและขยายสนามบินให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

           ปัจจุบัน ติมอร์ฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อยู่ในอัตราร้อยละ ๕-๙ ต่อปี ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒.๕-๔ ต่อปี ซึ่งคาดว่าในอนาคต จะมีนักท่องเที่ยวระดับสูง (กลุ่ม high-end) เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มตลาดทั่วไป (mass market) ในอนาคตท่าอากาศยานกรุงดิลีจึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับเมืองหลักๆ ในเอเชียและแปซิฟิก อาทิ ฮ่องกง บริสเบน ซิดนีย์ เมลเบิร์นมากยิ่งขึ้น

           เพื่อรองรับแผนการขยายท่าอากาศยานดังกล่าว รัฐบาลพยายามผลักดันการลงทุนจากต่างชาติโดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การทบทวนกฎหมายที่ดินและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการขยายท่าอากาศยาน การร่างกฎหมายหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยมี Asian Develop Bank หรือ ADB เป็นผู้สนับสนุนการร่างกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และกฎหมายการบินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ IFC ก็กำลังจัดทำร่างแผนการต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทการท่าอากาศยาน (Airport Master Plan) แผนการลงทุน (Investment Plan) และ รูปแบบทางการเงิน (Financial Model) เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลติมอร์ฯ ต่อไปในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นี้

 

ไฟล์แนบ