เปิดม่านความคิด : แอฟริกาใต้เอาจริง เตรียมจำกัดสิทธิถือครองที่ดิน  เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : แอฟริกาใต้เอาจริง เตรียมจำกัดสิทธิถือครองที่ดิน

 

                                                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
                                                      ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
                                                      อีเมล info@thaiembassy.co.za หรือ bic.mfa@gmail.com

            

            ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)

            รัฐบาลแอฟริกาใต้เตรียมเข็นร่าง พ.ร.บ. ข้างต้น เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งสาระสำคัญคือ “ห้ามไม่ให้บุคคลใดถือครองที่ดินมากกว่า 12,000 เอเคอร์ (30,000 ไร่)”  ซึ่งรัฐบาลจะรับซื้อและจัดสรรที่ดินส่วนเกิน และห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

            นายเจค็อบ ซูมา (Jacob Zuma) ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ให้เหตุผลว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นหนึ่งในความ พยายามของรัฐบาลในการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่ในประเทศ อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์และกลุ่มผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์กลับมีแนวคิดสวนทางกับรัฐบาล

            นายนีล โกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคม The South African Property Owners Association หรือ SAPOA เห็นว่า พ.ร.บ. นี้จะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและลดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีนักวิเคราะห์ทรัพย์สินของธนาคาร ABSA  (นาย Jacques du Toit) ที่แสดงความกังวลว่า พ.ร.บ. จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดินในแอฟริกาใต้ ซึ่งรวมถึงโรงงานขนาดใหญ่และไร่องุ่นในจังหวัดเวสเทิร์นเคป (Western Cape) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้ที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของ

            อย่างไรก็ดี หาก พ.ร.บ ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลจะยังคงเปิดช่องให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดิน ดังนี้

            1) อนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินเป็นเป็นระยะเวลา 30-50 ปี
 

            2) ชาวต่างชาติที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้แล้วจะสามารถซื้อที่ดินได้ และ
 

            3) หากชาวต่างชาติถือครองที่ดินอยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. ดังกล่าว

ไฟล์แนบ