เปิดม่านความคิด : เปิดตัวเว็บไซต์ Thailand Presents ขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดโลก เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : เปิดตัวเว็บไซต์ Thailand Presents ขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

           กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandPresents.com ศูนย์กลางการนำเสนอสินค้าและบริการไทยในรูปแบบออนไลน์ สู่สายตาชาวต่างชาติหวังส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาของผู้ประกอบการไทย ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

           เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงาน MFA CEO Forum with Central พร้อมต้อนรับคณะทูตกว่า 30 ประเทศ และตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 คน เข้ารับฟังการแสดงปาฐกถา โดย คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานกลุ่มเซ็นทรัล ที่ให้เกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของ Central Group ภายหลังการกล่าวปาฐกถา นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้กล่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandPresents.com ต่อผู้เข้าร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

 

           นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำเว็บไซต์  www.ThailandPresents.com เพื่อเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการไทยในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยสินค้าและบริการไทยระดับคุณภาพ ซึ่งรวบรวมจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ พร้อมช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

 

 

           โครงการ Thailand Presents นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการนำนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ของกระทรวงการต่างประเทศในมิติการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในเชิงรุก มุ่งสู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยจะทำหน้าที่เป็นอีกช่องทางสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับนานาชาติมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของ Directory Platform  เป็นความพยายามที่จะเพิ่มเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ต่างชาติรู้จัก ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่มีความเป็นสากลและทรงประสิทธิภาพ โดยเกิดขึ้นจากการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศ นำโดยกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), กรมการพัฒนาชุมชน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประทศ (SACICT) เป็นต้น โดยในอนาคตจะเพิ่มพันธมิตรมากยิ่งขึ้นในหลากหลายหมวดสินค้าและมีจำนวนผลิตภัณต์มากขึ้น”

 

 

           อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวต่อว่าโครงการ ThailandPresents จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าและบริการของไทยอย่างแท้จริง เนื่องจากได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงผ่านระบบหลังบ้านที่สามารถอัพเดตอัตโนมัติแบบ Real-Time กับเว็บไซต์พันธมิตร และแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งแทบเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของ “Touchscreen Kiosk” หรือป้ายข้อมูลดิจิทัลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และหรือนำไปติดตั้งยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ โดยถือเป็นมุมจัดแสดงศักยภาพของสินค้าไทยซึ่งเรียกว่า “Thai Conner”

 

          “ปัญหาในอดีตที่เราพบคือผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงแต่ไม่สามารถไปเปิดตลาดออกงานจัดแสดงสินค้าได้ในต่างประเทศเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง ฉะนั้นโครงการ Thailand Presents จะเป็นเหมือนหน้าต่างที่รวบรวมสินค้า ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ประกอบการ SME ภายในประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการไทยได้โดยตรงผ่านข้อมูลที่ระบุไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ยกระดับขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้ภาครัฐ ช่วยกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนในทุกระดับ โดยนำมาจัดทำเป็น 3 ภาษา คืออังกฤษ จีน และไทย และอาจจะมีภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอาหรับ ในอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก”

 

            ทั้งนี้ภายในเว็บไซต์ www.ThailandPresents.com  จะแบ่งหมวดสินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 11 หมวด ได้แก่ Creative Economy (เศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์) Organic Products (ผลิตภัณฑ์อินทรีย์) Jewelry and Fashion Design (แฟชั่นและเครื่องประดับ) Arts & Crafts (ศิลปะและงานฝีมือ) Health & Wellness (สุขภาพและคุณภาพชีวิต)Thai Kitchen To The World (ครัวไทยสู่ครัวโลก) Diamond Halal (ผลิตภัณฑ์ ฮาลาล) OTOP Premium (สินค้าโอท็อปพรีเมี่ยม) Thai Hospitality (แหล่งพัก แหล่งท่องเที่ยว) Research & Technology (วิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี) และ Education (การศึกษา) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ThailandPresents.com

 

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ